Pliki

Czytanie plików

Przykład

#!/usr/bin/perl
# Skrypt otwiera plik tekstowy
# i wyswietla jego zawartosc na ekranie
# Podajemy scieke do pliku
$plik = "katalog.perl";
# Otwieramy plik do odczytu
open(WEJ, "<", $plik) or die "Nie mozna otworzyc pliku!";
# Czytamy plik linia po linii az do EOF (End Of File - koniec pliku)
while(<WEJ>) {
# Wypisujemy przeczytana linie na ekranie
print $_;
}
# Zamykamy plik
close(WEJ);
print "Koniec operacji na pliku\n";

Pisanie do plików

Przykład

#!/usr/bin/perl
# Skrypt zapisuje kilka liniii tekstu do pliku
# Podajemy sciezke do pliku
$plik = "wynik.txt";
# Otwieramy plik do zapisu
open(WYJ, ">", $plik) or die "Nie mozna otworzyc pliku!";
# Zapisujemy komunikaty do pliku
print WYJ "Ala ma kota\n";
print WYJ "a kot\n";
print WYJ "ma Ale\n";
# Zamykamy plik
close(WYJ);
print "Koniec operacji na pliku\n";

Katalogi

Przykład

#!/usr/bin/perl
# Skrypt wypisuje zawartosc katalogu domowego
# Zapisujemy sciezke do katalogu
# A takze wyrazenie, ktore okresla, jakie pliki nas interesuja
# * - chcemy wypisac wszystko
$dir = "~/*";
@pliki = glob($dir);
foreach $el (@pliki) {
print "$el\n";
}
Last modified 9mo ago